Pro povinné

Kdy se stávám povinným?

Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě pověření soudu k provedení exekuce.

Obdržel jsem výzvu ke splnění povinnosti – co mám udělat?

Pokud jste obdržel vyrozumění o zahájení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012 usnesení o nařízení exekuce) a výzvu ke splnění povinnosti, je zcela nezbytné, abyste jednal přesně v souladu s pokyny uvedenými v textové části výzvy.

Tedy uhraďte dlužnou částku na bankovní účet uvedený ve výzvě ke splnění povinnosti. Pokud takto učiníte ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce, bude Vám poskytnuta zákonná "sleva" na odměně exekutora ve výši 50%.

Pokud nejste schopen uhradit celou částku najednou v uvedené lhůtě, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem dílčích úhrad. Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (160 EX pořadové číslo / rok). Dále sdělte celé Vaše jméno, doručovací adresu, telefonní kontakt a případně ID Vaší datové schránky nebo e-mailovou adresu.

Z čeho se skládá dlužná částka?

Dlužná částka je přesně vymezena v usnesení o nařízení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení, náklady oprávněného v tomto exekučním řízení a náklady exekuce.

Jak a kam je možné dlužnou částku uhradit?

Dlužnou částku je možno uhradit:

  • Bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce České spořitelny, a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Marie Mynaříkové, Exekutorský úřad Blansko, č.ú.: 48 52 09 73 49/0800 (Česká spořitelna a.s.), s uvedením variabilního symbolu, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010);
  • Poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Marie Mynaříkové, Exekutorský úřad Blansko, č.ú. 48 52 09 73 49/0800, s uvedením variabilního symbolu, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010); v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora;
  • V hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Blansko, Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, v úředních hodinách.


Upozorňujeme, že u každé platby je vždy nezbytné uvádět variabilní symbol, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010).
Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání exekučně vymáhané částky na účet soudního exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Pokud jsou předmětem pohledávky oprávněného i úroky běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem. Vždy proto kontaktujte exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu.

© 2017 Mgr. Marie Jeřelová, soudní exekutor | Exekutorský úřad Blansko | Masarykova 1355/12 | 678 01 Blansko | Tel: +420 513 035 060