Kdy mohu využít při vymáhání své pohledávky exekutora?

Vaše pohledávka musí být přiznána pravomocným a vykonatelným exekučním titulem. Mezi exekuční tituly patří: soudní rozhodnutí, rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o náhradě škody, rozhodčí nález, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí ve věcech zdravotního pojištění, rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, rozhodnutí vydaná v přestupkovém řízení, rozhodnutí vydaná ve správním řízení, vykonatelná rozhodnutí vydaná soudními orgány cizího státu, případně některé další, schválené smíry a listiny, jejichž výkon zákon připouští. Pohledávky, které nejsou přiznány pravomocným a vykonatelným rozhodnutím (exekučním titulem) ve výše uvedeném smyslu, nelze vymáhat exekucí a věřitel si musí takový titul nejdříve opatřit.

Jak podat exekuční návrh?

  • Náležitosti exekučního návrhu jsou stanoveny v ust. § 38 exekučního řádu. V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu a popř. rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. Vzor exekučního návrhu, který obsahuje všechny nezbytné náležitosti, naleznete ZDE.
  • K exekučnímu návrhu je potřeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, plnou moc, pokud je návrh podáván v zastoupení, originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky.
  • Exekuční návrh se podává písemně u soudního exekutora. Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštou, můžete jej předat osobně na podatelně exekutorského úřadu či prostřednictvím datové schrány (zde je nutno provést tzv. konverzi /převedení/ dokumentů z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem).
  • Při podání exekučního návrhu se neplatí žádný poplatek. Sepsání exekučního návrhu je zpoplatněno pouze v případě, že si jej necháte sepsat právním zástupcem nebo soudním exekutorem.

Dosud vedu neúspěšný výkon rozhodnutí nařízený soudem, mohu využít služeb exekutora?

Pokud bylo v dané věci vydáno soudem usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí s datem vydání do 31.08.2001, pak má oprávněný právo navrhnout, aby za souhlasu soudu byla v dané věci nařízena exekuce a jejím provedením pověřen navržený exekutor. Účinky všech úkonů doposud soudem vykonaných zůstávají zachovány a řízení o výkon rozhodnutí pokračuje jako řízení exekuční. Pokud bylo takové usnesení vydáno po tomto datu, pak návrh na nařízení exekuce pro tutéž pohledávku znamená, že vedle řízení o výkon rozhodnutí bude probíhat i exekuce se všemi případnými vztahy dle zákona č. 119/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

Kolik mě to bude stát?

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny především vyhláškou č. 330/2001 Sb., v platném znění. Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí povinný a exekutor o nich rozhodne v příkazu k úhradě nákladů exekuce.
Exekutor však může po oprávněném požadovat složení zálohy na náklady provedení exekuce; není-li tato oprávněným ve stanovené lhůtě složena, exekutor exekuci zastaví (nejedná-li se o vymožení pohledávky výživného na nezletilého nebo jsou-li splněny podmínky pro osvobození oprávněného).
Dojde-li k zastavení exekuce, hradí náklady exekuce a náklady účastníků řízení ten, který zastavení zavinil. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného hradí paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi oprávněný.

Jakými způsoby lze exekuci provést?

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Exekuci na peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu), postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod.), prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí a prodejem podniku. Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Jaké jsou výhody exekučního řízení?

Oprávněný (věřitel) v exekučním návrhu nemusí na rozdíl od návrhu na výkon rozhodnutí prováděný soudem označit, který majetek povinného (dlužníka) má být postižen. Soudní exekutor po doručení pověření soudu, kterým je pověřen provedením exekuce, sám zlustruje majetek povinného. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení  provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby.


Exekuční řízení je efektivní, rychlý a zákonný způsob uspokojení práv věřitelů.

Kdy se stávám povinným?

Povinným se v exekučním řízení stáváte na základě pověření soudu k provedení exekuce.

Obdržel jsem výzvu ke splnění povinnosti – co mám udělat?

Pokud jste obdržel vyrozumění o zahájení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012 usnesení o nařízení exekuce) a výzvu ke splnění povinnosti, je zcela nezbytné, abyste jednal přesně v souladu s pokyny uvedenými v textové části výzvy.

Tedy uhraďte dlužnou částku na bankovní účet uvedený ve výzvě ke splnění povinnosti. Pokud takto učiníte ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení usnesení o nařízení exekuce, bude Vám poskytnuta zákonná "sleva" na odměně exekutora ve výši 50%.

Pokud nejste schopen uhradit celou částku najednou v uvedené lhůtě, neprodleně kontaktujte exekutorský úřad s návrhem dílčích úhrad. Při kontaktu s exekutorským úřadem vždy uvádějte spisovou značku (160 EX pořadové číslo / rok). Dále sdělte celé Vaše jméno, doručovací adresu, telefonní kontakt a případně ID Vaší datové schránky nebo e-mailovou adresu.

Z čeho se skládá dlužná částka?

Dlužná částka je přesně vymezena v usnesení o nařízení exekuce a následných exekučních příkazech. Obvykle se jedná o jistinu (tedy původní dluh), úroky z prodlení, náklady oprávněného v předchozím nalézacím řízení, náklady oprávněného v tomto exekučním řízení a náklady exekuce.

Jak a kam je možné dlužnou částku uhradit?

Dlužnou částku je možno uhradit:

  • Bankovním převodem nebo vkladem na jakékoliv pobočce České spořitelny, a.s. na účet soudního exekutora Mgr. Marie Mynaříkové, Exekutorský úřad Blansko, č.ú.: 48 52 09 73 49/0800 (Česká spořitelna a.s.), s uvedením variabilního symbolu, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010);
  • Poukázkou typu A na účet soudního exekutora Mgr. Marie Mynaříkové, Exekutorský úřad Blansko, č.ú. 48 52 09 73 49/0800, s uvedením variabilního symbolu, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010); v tomto případě počítejte s prodlením úhrady mezi dnem podání na poště a připsáním částky na účet soudního exekutora;
  • V hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Blansko, Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, v úředních hodinách.


Upozorňujeme, že u každé platby je vždy nezbytné uvádět variabilní symbol, který je tvořen spisovou značkou bez lomítka (např. u sp.zn. 210 EX 30/10 je variabilní symbol 3010).
Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání exekučně vymáhané částky na účet soudního exekutora nebo složení exekučně vymáhané částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Pokud jsou předmětem pohledávky oprávněného i úroky běžící do zaplacení, mění se výše vymáhaného plnění každým dnem. Vždy proto kontaktujte exekutorský úřad za účelem přesného vyčíslení exekučně vymáhané částky ke dni úhrady dluhu.

© 2017 Mgr. Marie Jeřelová, soudní exekutor | Exekutorský úřad Blansko | Masarykova 1355/12 | 678 01 Blansko | Tel: +420 513 035 060