GDPR

Informace o ochraně osobních údajů

 

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“. Nové nařízení GDPR zavádí nové prostředky ochrany osobních údajů před jejich zneužitím. Osobní údaje tak bude možné po 25.5.2018 zpracovávat jen na podkladě přesně stanovených zákonných titulů a pro přesně stanovené účely.   

Správcem osobních údajů je soudní exekutor Mgr. Marie Mynaříková, Exekutorský úřad Blansko se sídlem Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko, IČ 06088953, dále jen „správce“.

Informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které vstupují do prostor úřadu, nebo které komunikují s příslušnými pracovníky.

1. Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Základem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost (zejm. § 46 zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád), rovněž výkon veřejné moci a oprávněný zájem soudního exekutora.

U navrhovatelů a účastníků další činnosti exekutora podle ust. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. je základem pro zpracování základem uzavření a následné plnění smlouvy o výkonu další činnosti podle exekučního řádu, nebo zákonná povinnost z těchto činností vyplývající (zejm. § 74 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád).

Veškeré osobní údaje fyzických osob, které jsou účastníky řízení či další činnosti exekutora, zpracováváme, protože:

 • je to nezbytné k plnění zákonné povinnosti
 • je to nezbytné pro výkon exekuční a další činnosti
 • nám tyto údaje poskytly dobrovolně samy fyzické osoby.

Z výše uvedeného vyplývá, že výkon exekuční činnosti a další činnosti exekutora je zákonnou povinností pověřeného soudního exekutora a ten k výkonu této činnosti tedy nepotřebuje souhlas dotčené osoby.

2. Účel zpracování osobních údajů povinných fyzických osob

Účelem je zejména výkon exekuční činnosti a další činnosti exekutora stanovený zákonem, zejména:

 • výkon exekučních titulů (na peněžitá i nepeněžitá plnění);
 • sepisování exekutorských listin;
 • vydávání exekuční příkazů;
 • přijímání věcí do úschovy;
 • provádění dražeb movitých i nemovitých věcí;
 • doručování listin;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • vedení zákonných evidencí.

V některých případech také potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění našich dalších zákonných povinností, a to i v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, předcházením terorismu a kontrolami sankcí, stížnostmi a vyšetřováním či vedením soudních sporů. Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu, za podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Zdroje osobních údajů

 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a další volně přístupné údaje (např. tisk, sociální sítě)
 • rejstříky přístupné na základě oprávnění správce dle příslušných zákonných norem (např. centrální evidence obyvatel, centrální registr vozidel apod.),
 • údaje získané na základě provedených lustrací v katalozích třetích subjektů v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., exekuční řád (údaje o bankovních účtech, penzijním pojištění, zaměstnání subjektu údajů, výše příjmu, vyplácených dávkách sociálního pojištění apod.)
 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, sociální sítě, vizitky),

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Povinní:

 • jméno a příjmení
 • datum narození a rodné číslo, pohlaví, rodinný stav
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • údaje o majetku, o zaměstnavateli, případné příjmy a jejich výše, bankovní účty, spoření, penzijní připojištění, vlastnictví motorového vozidla, vlastnictví plavidla, vlastnictví cenných papírů, vlastnictví jiných movitých věcí, existence pohledávek  a jiných majetkových práv, atd.
 • IČ a sídlo podnikání u fyzických osob podnikatelů, DIČ
 • jiné osobní údaje, pokud jsou nutné k výkonu zákonných povinností soudního exekutora
 • kategorii zdravotního pojištění, resp. zdravotní pojišťovny

Osobní údaje povinných fyzických osobách získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, rejstřík ochranných známek apod.), neveřejných seznamů a rejstříků (např. Centrální registr obyvatel, Cizinecký informační systém apod.), z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.), úřední činností (vyhledání osobních údajů z jiných veřejně dostupných zdrojů, aktivní vyhledávání povinných fyzických osob vykonavatelem soudního exekutora apod.), od oprávněných nebo přímo od dotčených fyzických osob, či od třetích výše neuvedených osob, které nám je samy dobrovolně poskytnou v podání adresovaném soudnímu exekutorovi anebo na vyžádání soudního exekutora.

Oprávnění

 • jméno a příjmení
 • datum narození a rodné číslo
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
 • další údaje, které, které nám samy dobrovolně poskytnou při podání exekučního návrhu anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora
 • údaje o aktuální doručovací adrese, které zjišťujeme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, veřejné rejstříky podle zák. č. 304/2013 Sb., apod.)
 • jiné osobní údaje o oprávněných fyzických osobách a jejich zástupcích nezískáváme a ani nezpracováváme

Právní zástupci

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefonický kontakt, mailová adresa, DS, osobní údaje, které nám samy dobrovolně poskytnou v podání adresovaném soudnímu exekutorovi anebo dále dle potřeby na vyžádání soudního exekutora
 • údaje o aktuální doručovací adrese, které zjišťujeme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků (seznam advokátů vedený Českou advokátní komorou, veřejné rejstříky podle zák. č. 304/2013 Sb., apod.).

Osobní údaje ostatních fyzických osob (zejména zaměstnavatelů) získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků, případně na základě dobrovolného poskytnutí údajů účastníky řízení a tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rámci exekučního řízení na základě zákonné povinnosti a oprávněného zájmu Exekutorského úřadu. 

5. Poskytování osobních údajů povinných fyzických osob

Osobní údaje povinných fyzických osob můžeme poskytnout:

 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány dohledu, soudy a orgány činné v trestním řízení
 • orgánům a osobám, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb. exekuční řád (např. bankovní ústavy, finanční úřady, pojišťovny apod.)
 • jiným subjektům v souladu s příslušnými právními předpisy

6. Ochrana Vašich osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě vzniku bezpečnostního incidentu. V odůvodněných případech využíváme na ochranu Vašich osobních údajů rovněž šifrování. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní postupy s přihlédnutím k nejnovějším technologiím a aktualizovaným postupům. Navzdory veškerým snahám však nelze žádná bezpečností opatření považovat za dokonalá a neproniknutelná. Všechna nastolená opatření tedy pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

7. Práva subjektů údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na „správce“ požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování, a v rozsahu v jakém to umožňuje platná legislativa. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s „správce“ jeho osobní údaje.

Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že „správce“ jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s Nařízením nebo s jiným souvisejícími právními předpisy, je oprávněn na „správce“ požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li „správce“ nepřesné osobní údaje subjekt údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat na „správce“ výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů je oprávněn požadovat na „správce“ omezení zpracování osobních

údajů v následujících případech:

 • subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby „správce“ mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
 • zpracování osobních údajů je dle subjekt údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
 • „správce“ osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu, k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování subjekt údajů udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu

ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů „správce“ je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. „správce“ je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami subjektu údajů.

Právo na přenos osobních údajů

V případě, že subjekt údajů poskytl své osobní údaje na základě souhlasu nebo v souladu s plněním smlouvy a jsou zpracovávány automatizovaně tj. v elektronické podobě, má subjekt údajů právo na přenos těchto údajů jinému Správci nebo Zpracovateli, kterého subjekt údajů identifikuje, a to ve strojově čitelném formátu.

Právo na podání stížnosti

V případě podezření, že „správce“ zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li „správce“ některému z výše uvedených požadavků, subjekt údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V případě dalších dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo písemně na adresu sídla exekutorského úřadu Mgr. Marie Mynaříkové. Pověřencem je Mgr. Marcela Petrošová, se sídlem 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav.

Mgr. Marie Mynaříková, soudní exekutor prohlašuje, že veškeré získané a zpracované osobní údaje subjektů údajů jsou používány výhradně k výkonu exekuční činnosti či další činnosti exekutora a s tím souvisí jistá omezení práv subjektu údajů. Použití osobních údajů k jiným účelům (přímý či nepřímý marketing, jejich přenos, prodej apod.) je vyloučeno a veškeré získané osobní údaje jsou a budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation) EU 2016/679).

© 2017 Mgr. Marie Jeřelová, soudní exekutor | Exekutorský úřad Blansko | Masarykova 1355/12 | 678 01 Blansko | Tel: +420 513 035 060